Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
• Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą bei pasirinkę pristatymo būdą, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
• Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės
• Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
• Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate
• Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
• Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
• Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės
• Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
• Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
• Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame
• Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
• Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu.
• Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas
• Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.
• Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę.
• Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.
• Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

8. Daiktų grąžinimas
• Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
• Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, mes ar mūsų atstovas nepriimsime prekės grąžinimui.
• Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prie prekės privalo būti visi dokumentai ir sertifikatai, gauti kartu su preke.
• Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
• Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jei neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

  • PREKĖS SU NUOLAIDOMIS NEGRĄŽINAMOS.

9. Atsakomybė
• Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
• Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
• Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
• Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.
• Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas
• Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
• Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos
• šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
• Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo taisyklės (nuostatos)- skelbiamos skyriuje “Privatumo politika”