PRIVATUMO POLITIKA

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – Daiva Marija Sičkuvienė (verslo liudijimo nr ZS986580)
Veiklos vykdymo adresas : A.Stulginskio g. 50-1 Kaunas

2. Daivosartele.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.daivosartele.lt  

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Asmens duomenų valdytojas – Daiva Marija Sičkuvienė

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo ( Daiva Marija Sičkuvienė) .

13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Bendrosios nuostatos

Ši interneto  svetainė priklauso Daivai Marijai Sičkuvienei (verslo liudijimo nr ZS986580), toliau Pardavėjas naudodamiesi interneto svetaine www.daivosartele.lt  Jūs duodate savo sutikimą rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas, tame tarpe: vardą, elektroninį paštą, IP adresą, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), renkama siekiant tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Pardavėjas jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Pardavėjo valdomas elektronines sistemas. Pardavėjo valdoma svetainė Daivosartele.lt nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro susitikimo. Jei Daivosartele.lt naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.
Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Daivosartele.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);
2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
5. Apdoroti Jūsų užklausas;
6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti;

Asmens teisės

Jūs, Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
3. Daivosartele.lt gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami elektroniniu paštu;
4. Daivosartele.lt Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo elektroniniu paštu.

Slapukai 

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti svetainėje. Tuo tikslu Daivosartele.lt naudoja slapukus:
Seanso slapukai: phpsessid_ slapukas yra naudojamas mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą.  phpsessid_ slapukai yra laikini ir ištrinamai iš karto, kai uždarote naršyklę.
Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_ga,_git, _gat) slapukus naudojame tam, kad analizuodami vartotojų elgseną patobulintume savo svetainę. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant_git, _ga ir _gat slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų rinkdami statistinę informaciją._git slapuko galiojimas baigiasi po 24 val  _ga slapuko galiojimas baigiasi po dvejų metų, o _gat slapuko – jau po dešimties minučių. pll_language slapukas isimena Jūsų pasirinktą svetainės kalbą, jis saugomas 1 metus. woocommerce_items_in_cart slapukas naudojamas prekių krepšeliui  formuoti, woocommerce_cart_hash krepšeliui išsaugoti iki kito apsilankymo, galioja šešis mėn. wp_woocommerce_session_ klientų indentifikavimui, galiojimo laikas trys metai

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia:

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. Pardavejas gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu.
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-08-21.